Đăng ký tên miền A2Z Tech

  Không có thư rác. Chúng tôi chỉ gửi cho bạn nội dung có liên quan

  Bảng giá tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký  Phí duy trì/năm  Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu  Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo  Tổng tiền năm đầu  Tổng tiền năm tiếp theo 
    (1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
  .vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
  .net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
  .gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
  .name.vn  30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
  .int.vn  120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
  Tên miền theo địa lý  120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
  Tên miền tiếng Việt  0 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ 42.000 đ
  Tên miền có 1 ký tự .VN  200.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.420.000 đ 40.110.000 đ
  Tên miền có 2 ký tự .VN  200.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.420.000 đ 10.110.000 đ
  Chuyển tên miền về Mắt Bão  Phí chuyển đổi Phí duy trì/năm   Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo  Tổng tiền chuyển đổi + sử dụng năm tiếp theo 
    (1) (2) (3) = (1+2+3) + (3*10%)
  .vn Miễn phí 350.000 đ 100.000 đ 460.000 đ
  .net.vn/ .biz.vn/ .com.vn Miễn phí 250.000 đ 100.000 đ 360.000 đ
  .gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
  .name.vn  Miễn phí 30.000 đ 20.000 đ 52.000 đ
  .int.vn  Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
  Tên miền theo địa lý  Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
  Tên miền tiếng Việt  Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ
  Tên miền có 1 ký tự .VN  Miễn phí 40.000.000 đ 100.000 đ 40.110.000 đ
  Tên miền có 2 ký tự .VN  Miễn phí 10.000.000 đ 100.000 đ 10.110.000 đ