A2Z Tech の ドメイン名登録

  Không có thư rác. Chúng tôi chỉ gửi cho bạn nội dung có liên quan

  ベトナムのドメイン名の料金表 登録費用 更新費用 初年度のドメイン管理者アカウントサービス 翌年度のドメイン管理者アカウントサービス 初年度納付金 翌年度納付金
    (1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
  .vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
  .net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
  .gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
  .name.vn  30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
  .int.vn  120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
  地域別ドメイン名 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ

  ベトナム語のドメイン名 

  0 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ 42.000 đ
  .VN1文字のドメイン名  200.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.420.000 đ 40.110.000 đ
  .VN 2文字のドメイン名  200.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.420.000 đ 10.110.000 đ
  ドメイン名をMat Baoに変更 変更費用 更新費用 翌年度のドメイン管理者アカウントサービス 翌年度の変更・使用の納付金
    (1) (2) (3) = (1+2+3) + (3*10%)
  .vn 無料 350.000 đ 100.000 đ 460.000 đ
  .net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 無料 250.000 đ 100.000 đ 360.000 đ
  .gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 無料 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
  .name.vn  無料 30.000 đ 20.000 đ 52.000 đ
  .int.vn  無料 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
  地域別ドメイン名 無料 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
  ベトナム語のドメイン名 無料 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ
  .VN名1文字のドメイン名 無料 40.000.000 đ 100.000 đ 40.110.000 đ
  .VN名2文字のドメイン名 無料 10.000.000 đ 100.000 đ 10.110.000 đ